Projecte eTwinning “An interlaboratory comparison exercise: beer analysis”

Comments are off.

Autors

Aina Casaban – IES Doctor Peset Aleixandre (Paterna).

Eduardo García – INS Pompeu Fabra (Badalona).

Jaime Carmona – INS Pompeu Fabra (Badalona).

Joaquín Monleón – INS Pompeu Fabra (Badalona).

Joan Carles Rey – Escola Municipal del Treball (Granollers).

Lorena Muñoz – INS Pompeu Fabra (Badalona).

Natalia Salvador – INS Pompeu Fabra (Badalona).

Patrick Zark – Schulzentrum sii Utbremen (Deutschland).

Paula Santos – Escola Profissional de Setúbal (Portugal).

Centre educatiu: INS Pompeu Fabra

Tipus de bona pràctica: Projecte amb una solució real i aplicable al món laboral.

Descripció

Projecte eTwinning on l’alumnat implicat es responsabilitzarà de dur a terme l’anàlisi químic d’un producte de referència, sota un marc laboral real dirigit al perfil professional del control de qualitat.

A qui va dirigit?

Alumnat de CFGS en Laboratori d’anàlisi i control de qualitat i/o equivalent.

Competències que treballa

 • Preparar i mantenir en les condicions establertes els materials i els equips necessaris per a la determinació analítica de la mostra.
 • Organitzar el pla de mostreig i realitzar la presa de mostra aplicant normes vigents establertes.
 • Preparar la mostra, prèvia a l’anàlisi, mitjançant les operacions bàsiques de laboratori i adequar-la a la tècnica que s’ha d’utilitzar.
 • Realitzar assajos i anàlisis per caracteritzar les propietats físiques, químiques, microbiològiques i biotecnològiques d’un producte, actuan sota normes de competència tècnica, seguretat laboral i ambiental.
 • Avaluar les dades obtingudes de l’anàlisi, redactar els informes tècnics corresponents i registrar-los en els suports establerts.
 • Mantenir la neteja i l’ordre al lloc de treball i complir les normes de competència tècnica i els requisits de salut laboral.
 • Efectuar consultes dirigint-se a la persona adequada, quan calgui, i saber respectar l’autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient.
 • Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenir en conflictes personals i laborals, contribuir a l’establiment d’un ambient de treball agradable, i actuar a tota hora de manera sincera, respectuosa i tolerant.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i els procediments establerts definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Interpretar en llengua anglesa els documents tècnics i les comunicacions en els circuits d’una empresa del sector químic.
 • També s’hi treballaran competències transversals relacionades amb l’autonomia, innovació, organització del treball, responsabilitat, relació interpersonal, treball en equip i resolució de problemes.

Quina és la finalitat?

Complementar la formació curricular de l’alumnat del CFGS en Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat mitjançant una experiència que els apropi al món professional al qual van dirigits.

Descripció detallada

Aquest projecte eTwinning consisteix en la realització d’un exercici de comparació d’interlaboratori, analitzant-hi el mateix lot d’un determinat producte (cervesa); concretament, l’alumnat haurà de dur a terme diversos anàlisis de control de qualitat, tots ells seguint els mateixos procediments estandaritzat, fent-hi servir l’anglès com a llengua de comunicació i de divulgació dels diferents productes generats al finalitzar aquest projecte. 

Per tal de donar visibilitat a aquesta proposta metodològica, els centres educatius vinculats faran servir les seves corresponents xarxes socials per publicitar-lo.

Objectius

 1. Ús de l’anglès com a llengua de comunicació, d’interpretació de documentació tècnica, redacció de la corresponent documentació i publicació dels resultats obtesos.
 2. Realització d’un interlaboratori real.
 3. Desenvolupament de les competències professionals i transversals de l’alumnat participant.

Procés de treball

 1. L’alumnat durà a terme el procés analític organitzat en equips de treball i seguint els mètodes estandaritzats per i acceptats per l’European Brewery Convention, aplicant-hi els tractaments estadístics corresponents per extreure-hi les conclusions pertinents.
 2. Al llarg del projecte, els estudiants generaran un seguit de documentació en llengua anglesa com a evidències del seu progrés al llarg del projecte (diari d’aprenentatge, informe analític, presentacions, etc).
 3. Per finalitzat el projecte, els alumnes de tots els centres implicants es trobaran a través d’una reunió virtual per compartir els seus resultats i experiències extretes.