Pharmacy laboratory practices through Clil

Comments are off.

Autor/s: Tònia Cladera

Institut Eugeni d’Ors. Badalona

Tipus de bona pràctica: Metodologia.

Descripció

Aquest curs he dissenyat onze  pràctiques de laboratori en llengua anglesa, de les quals he pogut portar a terme vuit, fins al moment del confinament. 

Ensenyar en anglès no és fer el mateix que faria en català amb un simple canvi de llengua: Representa planificar molt bé la classe, utilitzant estràtègies per fer-se comprendre i oferint  materials per facilitar la comprensió del protocol:

– abans de lliurar-lo

– mentre el  llegim

–  i després d’haver-lo llegit,  mentre s’està realitzant la pràctica i quan es redacten les conclusions. 

A més a més, s’ha d’afavorir que la interacció Professor-Estudiant i Estudiant-Estudiant sigui en llengua anglesa, per molt baix que sigui el nivell lingüístic de l’alumnat. El secret està en preveure i planificar el vocabulari i les expressions que faran falta en cada sessió. Si aquesta part es fa bé, la resposta de l’alumnat és increïble. 

Quina és la finalitat?

Millorar l’autonomia de l’alumnat en el laboratori. Millorar la competència lingüística en llengua anglesa.

Competències que treballa

Realitzar procediments de laboratori amb certa autonomia, comprendre d’un protocol en anglès, capacitat comunicativa en anglès, treball en equip, Competències de laboratori: preparar dissolucions i fer separacions de mescles de substàncies.

A qui va dirigit?

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia.

Accedeix als materials