Learning by doing: construcció de models

Comments are off.

Autor: Jesús Pascual Brazo

Centre educatiu: Institut Comte de Rius

Tipus de bona pràctica: Dinamització de pràctiques als cicles industrials

Descripció

A l’aprenentatge Learning by doing, l’estudiant interacciona amb els objectes, per a després, mobilitzar coneixements i conceptes més abstractes.

Als estudis de Química Industrial els alumnes ha d’aprendre a operar equips grans i complexos. La construcció de models d’aquests equips a petita escala, els facilita la comprensió dels principis de funcionament i dels elements que els componen. 

A qui va dirigit?

Alumnat de cicles formatius de química industrial

Competències que treballa

Operar equips industrials

Quina és la finalitat?

Millora de les metodologies d’aprenentatge

Descripció detallada

A l’aprenentatge orientat a l’acció o Learning by doing, l’estudiant ha d’adquirir les competències resolent tasques pràctiques, per a després a partir d’aquestes, mobilitzar coneixements i conceptes més abstractes.

Als estudis de Química Industrial els alumnes ha d’aprendre a operar equips grans i complexos, molts dels quals no es poden tenir a un laboratori. Quan els alumnes s’han d’enfrontar a la construcció de models d’aquests equips a petita escala, els facilita la comprensió dels principis de funcionament i dels elements que els componen. Per exemple, quan els alumnes han de construir una torre de refrigeració amb materials reciclats, hi han de col·locar els elements d’acord amb la seva funció. A més, poden simular situacions de manteniment, posada en marxa o anomalies de funcionament. Igualment, poden acoblar la torre a un equip de destil·lació per refredar els seus vapors. 

Aquesta experiència pràctica els hi ajuda a desenvolupar els conceptes més abstractes necessaris per operar l’equip.