El joc de la salut

Comments are off.

Autor/s: Alumnes del 2n curs de FIP (Tècnics de Farmàcia) i el seu tutor (David Alonso Frau)

Institut Palamós. Palamós

Tipus de bona pràctica: Fent servir les xarxes socials i eines telemàtiques posem en marxa un joc a on participen tots els alumnes de l’institut en una competició divertida, educativa i amb premi final.

Descripció

Es tracta d’un projecte divulgatiu en el qual pretenem donar eines i mostrar tècniques i conceptes que puguin fer als alumnes més autònoms i coneixedors de la seva salut.

Mitjançant diversos canals de comunicació (youtube, instagram, revista digital, kahoot, etc) explicarem diversos temes i plantejarem jocs i proves (editar vídeos, cercar informació correcta, detectar fake news, crear plafons informatius, etc).

És molt important la coordinació amb els altres professors del centre per poder funcionar de manera adient.

En definitiva el projecte busca donar informació, passar-ho bé i aprendre a cercar informació científica correcta basada en evidències.

Quina és la finalitat?

Posar a l’abast dels joves les eines i els criteris per informar-se de manera correcta en relació a la seva salut i evitar les falses creences i els errors que provoquen les fakes news presents a les xarxes socials.

Competències que treballa

Dimensió salut

Conèixer i valorar els mètodes anticonceptius, les principals MTS i la seva prevenció i les tècniques de reproducció assistida utilitzades més habitualment.

Raonar l’impacte de determinats hàbits i actituds sobre la salut i la qualitat de vida.

Modificar els hàbits propis per contribuir a la conservació i la millora del medi natural de l’entorn més proper.

Reconèixer la importància de les aplicacions tècniques i científiques en la medicina i la biologia.

Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.

Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.

Aplicar les mesures preventives adients, utilitzant el coneixement científic en relació amb les conductes de risc i malalties associades al consum de substàncies addictives.

Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades.

Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, a partir del coneixement científic, valorant les conseqüències de les conductes de risc.

Àmbit digital

Cercar, contrastar i seleccionar informació adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.

A qui va dirigit?

A tots els nivells de secundària i cicles de grau mitjà.

Accedeix als materials