El Design Thinking aplicat a la tutoria

Comments are off.

Autor/s: Ana Ollé

Institut Pompeu Fabra. Badalona

Tipus de bona pràctica: Metodologia.

Descripció

Descripció activitat 1 (1h tutoria)
– Repartim el full (define desafio) a cada alumne per tal que anotin els somnis o coses que els agradaria que existisin a l’aula o al laboratori. 
– En el mateix full anoten també les coses que podrien millorar. 
– Deixem uns 20 minuts perquè pensin i anotin totes les idees.

Mentres tant posem una música de fons de relax. Quan han acabat es fa una posada en comú de totes les aportacions i el tutor recull els fulls.

Descripció activitat 2 (1h tutoria)
Fem grups de quatre i en una cartolina gran dibuixen la imatge ( Diagrama dels alumnes ). El dibuix consta de tres apartats:
1. Activitats que fan a l’institut o fora:  ✓a l’aula (classes teòriques, kahoots, videos, ABP, projectes….) ✓al laboratori (pràctiques)  ✓sortides, xerrades, tutories…..
2. Alegries de cada activitat…..
3. Frustracions de cada activitat……
Cada activitat l’escriuen en un post-it d’un color diferent i l’enganxen a l’apartat 1.
De cada activitat pensen les alegries i les frustacions que els generen, i les posen en un post-it del mateix color que l’activitat. I enganxen els pos-its a l’apartat corresponent. 
Després es fa una posada en comú de tots els grups per extreure’n les conclusions.
Aquestes cartolines junt amb els fulls (define desafio)  els guardarem i en una reunió de departament els revisarem per tal d’observar quines necessitats tenen els nostres alumnes, què els oferim, i què podríem fer per millorar la nostra tasca educativa i la gestió emocional a l’aula.

Quina és la finalitat?

Conèixer les necessitats que tenen els nostres alumnes i contrastar-les amb el que oferim nosaltres.

Competències que treballa

Pensament lateral o creatiu, empatia, curiositat, pensament crític, treball en equip, responsabilitat, iniciativa.

A qui va dirigit?

Als tutors de cicles formatius de grau mitjà i grau superior.