E-portafolis pel desenvolupament del creixement personal

Comments are off.

Autores: Sofia Moya, Nuria Cambara, Ana Albet

Centre educatiu: IES Can Puig

Tipus de bona pràctica: Educació emocional al cicle mitjà

A qui va dirigit?

Cicle mitjà Gestió Administrativa.

Competències que treballa

Personals, socials, col·laboració.

Quina és la finalitat?

Reduir l’abandonament al cicle mitjà, orientar i incrementar la motivació.

Descripció detallada

Les experiències obtingudes als països desenvolupats demostren una correlació entre el nivell educatiu o formatiu mitjà i els seus nivells de PIB per càpita i d’ocupació. Als 28 països de la Unió Europea, el 47.5% de la població entre 15 i 64 anys té estudis de secundària que inclouria el grau mitjà. Aquest percentatge puja fins al 58% en el cas d’Alemanya i a Espanya és del 23.7%.

Un dels principals indicadors és l’abandonament situada al 17,4% a l’any 2020 segons l’Idescat per sobre de la mitjana europea del 10,2%.

El pla d’acció tutorial a cicles formatius és fonamenta en tres eixos, l’orientació personal, l’orientació acadèmica i l’orientació professional. Es disposen de múltiples recursos i suport per a l’orientació acadèmica i professional, entre d’altres, estudiar a Catalunya; fires d’orientació; tests imaterials d’orientació professional. L’orientació personal, és més complexa, els recursos són escassos més enllà de l’avaluació diagnòstica i sovint orientats a altres ensenyaments com l’ESO i Batxillerat.

La educació emocional ha estat destacada com un dels fonaments pedagògics de l’aprenentatge per la OECD.

El principal objectiu d’aquesta experiència docent és donar suport als alumnes per afavorir l’assoliment de competències derivades de l’orientació personal bàsiques per a la vida mitjançant la creació d’un e-portafolis personal. Dos objectius addicionals són desenvolupar recursos per acompanyar emocionalment a l’alumne durant els períodes d’aprenentatge telemàtic derivats del confinament per la COVID 19 i afavorir l’assoliment de competències digitals.

El portafolis com a dossier personal d’aprenentatge ha demostrat ser una valuosa estratègia per a la presa de consciència emocional. L’e-portafolis permet incorporar els recursos multimèdia que utilitzen els alumnes habitualment per comunicar-se. Aquesta experiència d’aprenentatge es basa en la creació de reflexions personals mitjançant l’e-portafolis i orientat per guions semiestructurats per afavorir el creixement personal.

L’experiència d’innovació es contextualitza a l’IES Can Puig de Sant Pere de Ribes al primer curs de grau mitjà de gestió administrativa. El perfil dels alumnes és d’un 72% de nois I un 28% de noies, un 62% dels quals ha repetit alguna vegada i un 28% té necessitats especials.

Els instruments per avaluar aquesta innovació docent han estat: la taxa d’abandonament, les qualificacions de la primera avaluació, el qüestionari de valoració dels docents i unqüestionari específic. Tots els indicadors mostren resultats positius. Un alumne ha abandonat el cicle 4%. El 90% dels alumnes creuen que superaran el cicle, el 58% no ha suspès cap assignatura a la primera avaluació i el 90% entre cap o una. La nota mitjana d’avaluació del professor és de 9.1. A la pregunta si es senten acollits ho valoren 8.9. Un 2 sobre 10 és la resposta a la pregunta si han pensat deixar el cicle i 7 sobre 10 han respost a la pregunta si creuen que han crescut com a persones.

https://smoya27.wixsite.com/projecteimpulsfp

Documentació explicativa: