Creació de Museus Virtuals amb l‘eina MIRO

Comments are off.

Autors: Fernando Condal, Clara Gonzalez, Ylènia Lòpez…

Centre educatiu: Institut Rambla Prim

Tipus de bona pràctica: Utilització de les eines digitals en la resolució de problemes reals amb solucions innovadores.

Descripció

Els alumnes han creat diversos museus virtuals per a classificar tot el material del patrimoni natural que el centre disposa. 

A qui va dirigit?

Alumnat de CFGS d’Educació i Control Ambiental

Competències que treballa

Inventaris i catalogació d’elements protegits.

Avaluació de  l’estat del patrimoni.

Recerques i consultes en catàlegs i bases de dades.  

El patrimoni arqueològic i paleontològic (Cronologia i tipificació).

Cronologia històrica bàsica de Catalunya.

Patrimoni etnològic (tipificació).

Quina és la finalitat?

Millora de les tècniques museogràfiques i la museologia en general.

Descripció detallada

Els alumnes han creat diversos museus virtuals per a classificar tot el material del patrimoni natural i cultural que el centre disposa. Han utilitzat les eines digitals en la resolució de problemes reals i amb solucions innovadores per a classificar material natural, paleontològic i arqueològic. En concret, gràcies a l’aplicació de les tic, els espais i els entorns virtuals han creat museus virtuals. Per altra banda, ha estat clau aplicar els seus coneixements generals sobre el patrimoni natural i específics com les tècniques museogràfiques i l’aplicació de la museologia com a ciència aplicable.