Conveni de col·laboració APS – Universitat Rovira i Virgili i Institut El Palau

Comments are off.

Autors: Albert Fabregat (URV), Daniel Bertolín (INS El Palau), Lluís Ribas (INS El Palau) i Oriol Balsells (INS El Palau).

Centre educatiu: Institut El Palau

Tipus de bona pràctica: Projecte ApS: Aprenentatge-Servei.

Descripció

Col·laboració entre l’alumnat del Grau d’Enginyeria Mecànica de la URV i l’alumnat dels cicles de GM de Fabricació Mecànica de l’Institut El Palau. 

A qui va dirigit?

Alumnat i professorat dels cicles formatius de Fabricació Mecànica.

Competències que treballa

Col·laboració i comunicació entre diferents equips de treball de diferents nivells educatius i de diferents centres. 

Quina és la finalitat?

Que l’alumnat de Grau d’Enginyeria Mecànica vegin físicament construïts els seus projectes de l’assignatura de Tecnologia Mecànica; i que l’alumnat de Grau Mitjà de Mecanització i Soldadura i Caldereria puguin realitzar el projecte de Síntesis i/o projectes del Mòdul Dual amb els plànols i memòria creats per futurs enginyers/res, i ells, com a futurs tècnics/ques de taller, es sàpiguen desenvolupar amb els plànols i fulls de procés fets per tercers. Així com crear projectes amb la finalitat APS.

També, establir la comunicació necessària entre l’alumnat de la URV i de l’Institut El Palau alhora de resoldre dubtes sobre la maquinària ha utilitzar, la maquinària que tenim a les nostres instal·lacions i mètodes de treball alhora de realitzar les peces.

Descripció detallada

A l’assignatura de Tecnologia Mecànica de 3r curs del Grau d’Enginyeria Mecànica (GEM) de la Universitat Rovira i Virgili (URV), es treballen els continguts de Fabricació Mecànica. En aquesta experiència es proposa que els i les estudiants del GEM dissenyin un equip /projecte i el seu procés de fabricació, perquè posteriorment, els estudiants del CFGM de Mecanització i del CFGM de Soldadura i Caldereria de l‘Institut El Palau portin a terme la fabricació de l’equip dins del mòdul de Síntesi i/o dins del Mòdul Dual.

Aquest projecte té molts avantatges per les dues parts. L’alumnat del GEM tindrà la oportunitat que es construeixi l’equip que haurà dissenyat, i l’alumnat del CFGM tindrà la oportunitat de fer un mòdul de síntesi/mòdul Dual amb col·laboració amb els i les estudiants del GEM de la URV.

Documentació explicativa: